Student Database System

  राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या (शासकीय, खाजगी) तसेच समाज कल्याण, आदिवासी विकास विभाग, अपंग आयुक्तालया मार्फत चालवल्या जात असलेल्या शाळा अशा शाळांमधून सुमारे २.२५ कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.
  शालेय शिक्षण विभागामार्फत विद्यार्थी लाभाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. अंमलबजावणी करताना शाळास्तरावरून वारंवार माहिती घ्यावी लागते. ही माहिती तयार करून वरिष्ठ कार्यालयास पाठविण्यास शिक्षक, मुख्याध्यापक व प्रशासकीय यंत्रणा यांचा बरासचा वेळ खर्च होतो. त्यामध्ये वेळेची बचत होऊन सदर वेळ विद्यार्थ्याच्या गुणवत्ता वाढीसाठी उपलब्ध व्हावा यादृष्टीने विद्यार्थी माहिती प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. तसेच सदर प्रणालीमुळे विद्यार्थी लाभाच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करता येईल. या प्रणालीमुळे विद्यार्थी, शिक्षक, पालक, प्रशासकीय यंत्रणा इत्यादी सर्व घटकांना विद्यार्थ्याची माहिती एका क्लिक वर उपलब्ध होईल. आपणा सर्वांना विद्यार्थी माहिती संकेत स्थळाचा चांगला उपयोग होईल असा विश्वास आहे.

UID
Baseline
Auto Promotion Aadhar Stats New Schools
Close

Upasthiti Registration

  • District No. of Class Teachers No. of Class Teachers Registered

New Student Entry

  • District First Standard Other Standard

Student Promotion

  • District Promoted Expected

Duplicate Student Deleted

  • District Total Duplicate Duplicate Deleted Duplicate Pending

Transfer Student Details

  • District Total Request Pending for Confirmation Pending for Updation Rejected Transfered
RTE Portal RTE 25% Portal Admission Portal : RTE 25% Reservation Help Manuals Help Manuals Let us help make you know the Portal better
For 10th and 12th Standard Students, all updations including Date of Birth, Aadhar Number has to update using the given menu Student Entry >> Update Student Details. शैक्षणिक वर्ष २०१८-२०१९ करता प्रोमोशन सुरु करण्यात आले आहे. प्रमोशन करते वेळी खालील मुद्दे लक्षात घ्यावेत. १. प्रमोशन करताना शाळेच्या वर्गांची (इयत्ता) माहिती शाळा पोर्टल वरून घेतली जाते. तरी शाळा पोर्टल वरील आपल्या शाळेचे वर्ग पडताळून घेणे. २. प्रमोशन करण्यापूर्वी मागील शैक्षणिक वर्षातील ट्रान्स्फर रिक्वेस्ट approve कराव्यात. ३. शाळेतील शेवटच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांचे प्रोमोशन 'Drop Box' मध्ये होईल. ४. काही विद्यार्थी आपल्या शाळेत शिकत नसतील अथवा काही कारणाने शाळा सोडली असेल तर अश्या विद्यार्थ्यांना Out Of School करावे.

New
अत्यंत महत्त्वाचे -
सन २०१८-१९ च्या संच मान्यतेच्या कामाचे वेळापत्रक खालील प्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहे.
१) शाळा लॉगिन मधून केंद्र प्रमुख लॉगिन ला विद्यार्थी माहिती forward करणे : दिनांक १५/११/२०१८ पर्यंत.
२) केंद्र प्रमुख लॉगिन मधून शाळेने पाठविलेली विद्यार्थी माहिती अंतिम करणे : दिनांक १९/११/२०१८ या दिनांकानंतर संच मान्यतेसाठी विद्यार्थी संख्या forward करणे अथवा अंतिम करणे याकरिता मुदतवाढ दिली जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.
इ. १० वी व १२ वी च्या विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे Student Portal मधील माहिती वापरून भरण्यात येणार आहेत. त्यासाठी इ. १० वी व १२ वी च्या सर्व विद्यार्थ्यांची Student Portal मधील परीक्षेकरिता आवश्यक असलेली माहिती तपासणे अत्यंत आवश्यक आहे. या साठी मुख्याध्यापकांच्या Log In मध्ये "Maintenance" या Tab अंतर्गत "SSC/HSC Form Verification" या Tab मध्ये Verification ची सुविधा देण्यात आली आहे. प्राधान्याने दि. ३१ ऑगस्ट २०१८ पर्यंत इ. १२ वी च्या सर्व विद्यार्थ्यांची माहिती तपासावी व आवश्यक असल्यास अद्ययावत करावी. याबाबतची सविस्तर माहिती "HELP" या Menu मध्ये दर्शविण्यात आली आहे.

Transfer Student DetailsClose
District-wise
District Total Transfered Requested Pending for Confirmation Pending for Updation Rejected Transfered
Total 0 0 0 0 0


Aadhar Data UploadClose
District-wise
District Number of Schools Total Student Valid Aadhar Uploaded Aadhar Remaining Aadhar
Total 0 0 0 0 0


UPASTHITIClose

District No. of Class Teachers No. of Class Teachers Registered
Total 0 0


New Student EntryClose

District First Standard Other Standard
Total 0 0


Duplicate Student DeletedClose
District-wise
District Total Duplicate Duplicate Deleted Duplicate Pending
Total 0 0 0
Student PromotionClose
District-wise
District Promoted Expected
Total 0 0


Baseline & Summative 1 Close
District-wise
District Baseline Summative 1
Total (2nd-8th) Uploaded Remaining Total (1st-8th) Uploaded Remaining
Total 0 0 0 0 0 0

Regular AttendanceClose
Date-wise
Date Total Schools Schools With Regular Attendance Total Students Students In Regular Attendance


Copyright © 2015 DEPTEDU. All Rights Reserved Website Designed & Developed by Software Development Unit, National Informatics Centre, Pune.
Website Contents and Data Provided & Maintained by Department of Education and Sports, Government of Maharashtra
Best Viewed in IE-9 and Above, Google Chrome and Mozilla Firefox.
210